Wyliczenie podatku za sprzedaż akcji, gdy nie otrzymano PIT-8C

0 0
Read Time:8 Minute, 12 Second

W 2019 roku PIT 8C ma dotyczyć wyłącznie przychodów kapitałowych. Poniżej wyjaśniamy, jak rozliczyć PIT 8c w swoim zeznaniu podatkowym. Rozliczenie przychodów wykazanych w informacji PIT-8C składamy do urzędu skarbowego na formularzach PIT-36, PIT-37, PIT-38 w formie pisemnej lub elektronicznej.

  • Sprzedaż akcji z zyskiem generuje dochód, który podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.
  • Na podstawie art. 45ba ustawy PIT informacja PIT-8C jest przesyłana do naczelnika US w wersji elektronicznej.
  • NIP podać należy zgodnie z numerem nadanym w momencie zgłoszenia (w tym – zgłoszenia zmiany) do CEiDG lub KRS.
  • Jako polscy rezydenci podatkowi będziemy mieli jednak obowiązek przedstawić wszystkie nasze transakcje przeliczone na złote, czym zajmiemy się już za chwilę.
  • Za złożenie oraz dostarczenie odpowiedzialny jest płatnik, który jeden egzemplarz PIT-8C powinien pozostawić w swojej dokumentacji.

Stratę podatnik ma możliwość rozliczyć wyłącznie w ramach źródła – kapitały pieniężne, przy czym w kolejnych latach możliwe jest odliczanie nie więcej niż 50% straty rocznie. Co więcej, nie ma możliwości, by wykazaną stratę rozliczyć z dochodem uzyskiwanym z tytułu inwestycji w fundusze kapitałowe. Dochodu, z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Zatem takich praw nie należy wprowadzać na PIT-8C, lecz wykazywać je jako przychód np. Większość z nas zazwyczaj oblicza podatek z tytułu otrzymywania dochodów za pracę, czy prowadzenia działalności gospodarczej.

PIT-8C – kto i kiedy powinien sporządzić tę informację?

Druk PIT-8C płatnik oddaje zarówno do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (osoby, której deklaracja dotyczy), jak i podatnikowi. Z tym, że termin przekazania podatnikowi mija z końcem lutego (29 lutego 2024 r.). Na marginesie dodajmy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania w przedmiocie sprzedaży akcji. Zatem zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Operacje giełdowe polegające na sprzedaży akcji dokonywane są poprzez biura maklerskie.

23 służy wykazaniu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również jeżeli sprzedaż celem ich umorzenia. Przychód wykazać należy w dacie jego faktycznego wystąpienia. Przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. 35 wykazać należy przychód ze zbycia papierów wartościowych, przez które rozumieć należy akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Rozliczenie przychodów następuje metodą FIFO – tzn. Do pierwszego przychodu z pierwszej akcji dopasować należy pierwszy poniesiony koszt zakupu tej samej akcji lub tego samego papieru wartościowego.

W konsekwencji informacja PIT-8C jest dla podatnika podstawowym dokumentem, jeżeli chodzi o sporządzenie zeznania PIT-38. W świetle powyższych przepisów dochód osiągnięty z odpłatnego zbycia akcji jest kwalifikowany do kapitałów pieniężnych, co oznacza, że obowiązuje 19-procentowa stawka podatkowa, natomiast sam podatek jest rozliczany w osobnym rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38. W efekcie przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w dniu realizacji tych praw przez podatnika. Dochodem z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych jest kwota uzyskana z rozliczenia instrumentu. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat rozliczania PIT-8C w kontekście akcji.

Kiedy i od kogo otrzymujemy informację PIT-8C

Z tego powodu postanowiłem szerzej je omówić i krok po kroku wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki. Pole 22 służy ustaleniu adresu pocztowego podatnika. Adres poczty może być różny od miejscowości zamieszkania – zgodny musi być z właściwością miejscową poczty. Formularz PIT-8C w niektórych sytuacjach pozwala rozliczyć wybrane stypendia. Muszą to zrobić uczniowie i studenci, którzy dostali stypendia wyższe niż 3,8 tys.

Przeliczenie, które Ci zaraz zaprezentuję, zostanie w przypadku XTB i każdego innego polskiego maklera zrobione automatycznie, a jego efekty znajdziesz w otrzymanym PIT-8C. Sprzedaż ETF-a IEDY wygenerowała 500 dolarów zysku, gdyż kupiliśmy jego jednostki za 1500 dolarów, a sprzedaliśmy za 2000 dolarów. banki państwowe turcji pomagają utrzymać lira na płasko przed wizytą w pence Jeśli teraz kusi Cię, by odliczyć 19% od kwoty wyniku w dolarach, to sugeruję się wstrzymać, bo z perspektywy prawa podatkowego nie byłoby to poprawne. Przeliczenia należy bowiem dokonać dla transakcji kupna i sprzedaży osobno, by pokazać wpływ zmian kursu waluty obcej (dolara) do złotego.

Adres organu skarbowego ustala się niezależnie od tego, w jakiej formie PIT-8C zostanie przekazany podatnikowi. Stąd też możliwe jest, że podatnik zażyczy sobie przesłania PIT-8C na adres inny niż adres zamieszkania lub odbierze go osobiście, ewentualnie elektronicznie. Na płatniku spoczywa obowiązek uzyskania informacji co do miejsca zamieszkania podatnika oraz ewentualnych zmian tego adresu, także odrębnej informacji o formie przekazania druku PIT-8C podatnikowi, w tym o adresie, na jaki druk ma być wysłany. PIT 8 c powinno nam przysłać do końca lutego na przykład biuro maklerskie, w którym mamy otwarty rachunek inwestycyjny. Co ważne, formularz ten otrzymamy nie tylko w przypadku osiągnięcia dochodu, ale także w przypadku straty.

W takiej sytuacji nie ma kwoty do opodatkowania i nie trzeba wykazywać przychodów we właściwym PIT-cie. Nadwyżka ponad limit zł wykazana w kolumnie „c” podlega opodatkowaniu i trzeba ją przenieść do formularza PIT-37 lub PIT-36.Jeśli instytucja wypłacająca stypendium pobrała zaliczki na podatek dochodowy od stypendysty, taka informacja znajdzie się w rubryce „d”. Podatnik wykonał w ciągu roku kilka operacji giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego. W rezultacie biuro cboe wraca, aby otworzyć oburzenie z nowym podłogą handlową maklerskie w terminie do końca stycznia roku następnego jest zobowiązane przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację PIT-8C. Dodatkowo ta sama informacja musi zostać przesłana do podatnika w terminie do końca lutego. 27 wykazać należy wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych  w chwili realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia.

Jak rozliczyć podatek za sprzedaż akcji w przypadku…

PIT-8C za dany rok należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego oraz samemu podatnikowi (osoba, której dotyczy deklaracja) do końca lutego następnego roku podatkowego (przy elektronicznej wysyłce do urzędu). Alternatywą wysyłki elektronicznej jest dostarczenie PIT-8C do urzędu w wersji papierowej – wówczas termin na złożenie jest krótszy i należy to zrobić do końca stycznia następnego roku podatkowego. Za złożenie oraz dostarczenie odpowiedzialny jest płatnik, który jeden egzemplarz PIT-8C powinien pozostawić w swojej dokumentacji. W przypadku podatników, którzy nie mieszkają na terytorium Polski, deklarację należy przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 36 sporządzający PIT-8C wykazuje stratę wynikłą z porównania wykazanych łącznych przychodów oraz kosztów ich uzyskania, z tytułu kapitałów pieniężnych.

Brak PIT-8C a rozliczenie podatku

Płatnicy przekazują druk PIT-8C najpóźniej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego informacja dotyczy (w przypadku sporządzania informacji dla podatników –  do końca stycznia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym). Należy wpisać rok, za który składany jest druk, hobby rozrywka wiadomości pole nie służy natomiast do podania roku, w którym druk jest składany. Informacja PIT-8C dotyczy całego roku podatkowego – nie należy zatem wystawiać wielu PIT-8C osobno za okresy związane z wykonywaniem funkcji płatnika przez kilka podmiotów. Nr 1 płatnik powinien wpisać swój identyfikator podatkowy.

Przychody z innych źródeł, od których nie została pobrana zaliczka na podatek dochodowy. Wtedy odpowiednie dane będą wpisane w części D formularza PIT-8C. Wypłaty z OFE po zmarłym członku towarzystwa, przychody członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, dopłaty od pracodawców dla pracowników np. Do ubezpieczenia, umorzone długi, bonifikaty od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – to tylko niektóre przykłady. Czasem może się zdarzyć, że ustalenie, czy przychody wypłacone podatnikowi powinny znaleźć się na formularzu PIT 8C może być źródłem sporych problemów.

Część D. Wysokość przychodów

Jeżeli ze sprzedaży akcji osiągnąłeś dochód – masz obowiązek zapłacić podatek. Jeżeli sprzedałeś akcje i przychód uzyskany z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, złóż do urzędu skarbowego PIT-38. Strata z lat ubiegłych jest zatem bardzo przydatnym narzędziem, o którym często nie wiedzą początkujący, a zapominają bardziej doświadczeni inwestorzy. To w naszym interesie jako inwestorów jest dbanie o poprawne i kompletne rozliczenie swoich wyników inwestycyjnych, a ten wpis ma za zadanie tłumaczyć to kompleksowo, prosto i na przykładzie, by rozliczenie PIT-38 nie budziło już żadnych wątpliwości.

W celu uproszczenia przykładu zakładam, że Lynx nie pobrał od tej transakcji żadnej prowizji, ale gdyby była ona pobrana, to należałoby jej wysokość przeliczoną na złote po kursie d-1 (lub d+1) dodać do kosztów uzyskania przychodu. Pozostaje nam uwzględnienie obydwu transakcji na giełdach zagranicznych w głównej części formularza PIT-38. Wracamy do części C tego dokumentu, gdzie do wpisanych wcześniej wyników z handlu na giełdzie polskiej, dodamy teraz wynik z transakcji na giełdach zagranicznych. Informacja PIT-8C jest przesyłana podatnikom w związku z koniecznością rozliczenia podatku od kapitałów pieniężnych.

Podpis składany będzie co do zasady w formie elektronicznej –  obowiązkowo w tej formie przy wysyłce do urzędu skarbowego – wysyłka musi odbyć się do końca stycznia. W przypadku przekazania egzemplarza podatnikowi podpis może być złożony elektronicznie lub tradycyjnie – a druk musi zostać przekazany do końca lutego w dowolnej formie do podatnika. W przypadku formy papierowej termin ten skraca się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Pełnomocnik wypełniając PIT-8C musi posiadać umocowanie poprzez druk UPL-1 (wersja pełnomocnictwa dla sporządzania informacji w formie elektronicznej) lub UPL-1p (wersja pełnomocnictwa dla sporządzania informacji w formie papierowej).

Wypełnienie formularza PIT-8C

6 pkt 1 ustawy PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. Podatnik, który chce poprawnie wypełnić zeznanie PIT-38 oraz prawidłowo rozliczyć podatek, musi dysponować stosownymi informacjami umożliwiającymi właściwe wyliczenie dochodu. W tym też celu został wprowadzony do ustawy art. 39 ust.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Forex Trading คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%